W TEJ ZAKŁADCE ZNAJDZIECIE BIEŻĄCE INFORMACJE
O KONKURSACH PLASTYCZNYCH!!!


Konkurs "Dziecko w folklorze świata"

KONKURS "CZTERY PORY ROKU W PLASTYCE"

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

 „Cztery pory roku w plastyce” 

  

 

I. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile.

 

II. Założenia programowe: 

 

 Konkurs jest przeznaczony dla: uczniów klas I-III oraz IV-VII Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile.

 

III. Cele konkursu:

 

- pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci, 

- rozwijanie zainteresowań plastycznych, 

- przegląd różnorodnych technik plastycznych, 

- podnoszenie rangi amatorskiego ruchu artystycznego, 

- kształtowanie zdolności obserwacji natury i zjawisk przyrodniczych. 

 

IV. Organizacja i warunki uczestnictwa:

 

Dzieci uczestniczą w konkursie w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VII. W każdej z grup wiekowych organizator przyznaje po trzy miejsca.

 

Prace mogą być wykonywane dowolną techniką plastyczną
na podłożu papierowym (kolaż, frotaż, wyklejanka, wydzieranka, forma malarska lub rysunek itp.) oraz w formie przestrzennej (np. asamblaż – instalacja z gotowych przedmiotów).

 

Uczestnicy konkursu wykonują pracę konkursową w miejscu
i czasie wyznaczonym przez organizatora. Informację o dacie konkursu organizator umieści na plakacie konkursowym, który zostanie wywieszony w holu głównym szkoły. Przewidywany czas trwania konkursu to 2 godziny lekcyjne. Konkurs zostanie przeprowadzony w godzinach popołudniowym – możliwie dostosowanych do planu lekcji uczestników konkursu.

 

 Organizator zapewnia arkusze papieru w formacie A4 i A3. Uczestnicy konkursu planują wykonywaną pracę i przynoszą odpowiednie przybory plastyczne, potrzebne do wykonania zaplanowanej pracy.

 

Praca plastyczna dotyczyć ma tematu tzn. musi zawierać elementy wszystkich pór roku lub co najmniej jednej z nich (przykładowo – motyle siedzące na bezlistnym, zaśnieżonym drzewie – takie abstrakcyjne rozwiązanie zawiera elementy lata
i zimy). Prace muszą zostać podpisane.

 

V. Kryteria oceny prac, przyznawanie miejsc i nagród:

 

Prace oceni powołana przez organizatora komisja (nauczyciel plastyki oraz wybrany pracownik szkoły). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie tygodnia. Dla wszystkich laureatów przewiduje się dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postacie przyborów plastycznych (np. podobrazia, farby, pastele itp.).
W każdej z grup wiekowych przewiduje się trzy miejsca  (I, II, III). Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane w holu głównym szkoły. Organizator nie zwraca wykonanych prac.
 

 

VI. Kryteria oceny:

 

W ocenie prac jury bierze pod uwagę: 

- pomysłowość w realizacji tematu, 

- poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac, 

- zgodność pracy z tematem przewodnim, 

- oryginalność zastosowanych technik plastycznych, 

- zaangażowanie w wykonywane zadanie.

 

Zgłoszenia u nauczyciela plastyki do 13 marca 2018 r.

Konkurs odbędzie się 13 marca 2018 r. o godzinie 16:20. w stołówce szkolnej.

 

Zapraszamy!

 


KONKURS - KWIATY Z FILCU

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym - "Wiosenne kwiaty". Prace wykonane z filcu o wymiarach minimum 20cm/20 cm dostarczamy do 15 marca 2018 r., do sali nr 35. Jury konkursowe  przyzna  nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas I-III oraz IV-VII (I, II, III miejsce). Prace zostaną wykorzystane do dekoracji parasoli znajdujących się w holu szkoły. Organizator nie zwraca prac.


ROK SZKOLNY 2016/2017

NOWY KONKURS Z CENNYMI NAGRODAMI!!!!!


 

      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

„Nasze kochane pupilki” III edycja

 

Drogi uczniu – jeśli jesteś miłośnikiem zwierząt, posiadasz w domu kochanego pupila lub chciałbyś go mieć, weź udział w naszym konkursie!!! Twoim zadaniem będzie wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej twoje ukochane zwierzątko domowe.

 

CELE:

-  rozwijanie wrażliwości,

-  kształtowanie przyjaznego stosunku do świata zwierząt,

-  rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych,

 

WARUNKI:

-  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III, szkół podstawowych w Pile,

-  prace plastyczne wykonujemy w technice dowolnej, w formacie A3 lub formie przestrzennej,

-  każda szkoła wybiera i dostarcza 5 najlepszych prac przestrzennych i 5 w formie płaskiej (np. rysunek) z każdej  grupy wiekowej (ze wszystkich  klas pierwszych łącznie 10 prac, klas drugich 10 prac i trzecich 10 prac. Maksymalna ilość to 30 prac z danej szkoły).

-  na odwrocie pracy powinny znajdować się informacje zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę, dane szkoły, numer telefonu do szkoły lub szkolnego opiekuna konkursu,

-  prace przekazujemy organizatorowi konkursu osobiście lub drogą pocztową,
w kopertach z opisem „KONKURS-PUPIL” (lub w innej formie, jeśli to praca przestrzenna) do dnia 18 listopada 2016 r., 

-  zwycięzców powiadomimy telefonicznie lub mailowo w terminie do 25 listopada
 2016 r.,

-  nagrody przyznajemy w każdej z grup wiekowych (I,II,III miejsce),

-  prace nie podlegają zwrotowi.

 

 

ZAPRASZAMY !!!

 

koordynator konkursu  

 

plastyk – mgr Karolina Bereda